Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery

Châu Sài Gòn Bakery
Châu Sài Gòn Bakery

Bánh Thỏi Vàng

BÁNH THỎI VÀNG
Giá: 110,000VNĐ